Looking for Your First SLP Job

You have just completed what may have been the most stressful two years of your life – a graduate program in speech-language pathology and now it’s time for the real world. Looking for that first professional job, which in itself is another stressful experience, poses a variety of questions: Where to apply?  Who’s even hiring clinical fellows? What interview questions will be asked?

Seven years ago I searched for my first SLP job, and now I’m doing some interviewing of new candidates. From my real life experience, here’s some help for first-time job seekers:

Where to apply?

This question and your answer depend on the job market in your area as well as what setting you want to aim for. Odds are that if you are in a metropolitan area there will most likely be a variety of jobs open to you across all settings: school based, clinic/private practice, hospital/skilled nursing or home health.  Each of these settings has their own respective pros and cons.

SCHOOL SETTING

Pros: Summers and holidays off; teacher-therapist collaborations

Cons: High number of meetings; high caseload with lots of paperwork; possible travel time; treated like a ‘resource teacher’

HOSPITAL OR SKILLED NURSING FACILITY

Pros: Enjoyment of working with adults; improved patient progress in an acute-care setting; clients have greater investment in making progress

Cons: Insurance paperwork; limited sessions with patients; low productivity in outpatient settings due to cancellations; long hours

PRIVATE CLINIC

Pros: Flexible hours; cross discipline opportunities; greater impact on client and family’s success; opportunity to specialize

Cons: Large numbers of cancellations/no shows; insurance/billing paperwork; travel time (if home health)

Interview questions to anticipate

Beyond the basic interview questions (such as, ‘what are your strengths and weakness?’) candidates for speech-language pathology jobs should anticipate specialized queries like the following. Also, some interviewers will present you with a scenario or mock client, and then ask for your input about what course of action to take, so be prepared for ‘what if’ questions.

 • What got you interested in speech-language pathology?
 • Tell me about your clinical experience. What areas do you enjoy most?
 • What type of client are you most comfortable treating? What type of client are you not comfortable treating?
 • What do you look for in a supervisor?
 • What level of supervision are you comfortable with?
 • What hours are you willing to work?
 • Are you comfortable conducting group therapy?
 • Are you willing to travel?

These questions are a basic outline of what could be asked and will be more specific depending on your setting, which means you may be asked about IEP paperwork, CTP codes, hospital billing and other documentation.

Questions to ask your perspective employer

 • How much supervision is offered? Do you offer mentors?
 • Is the job salaried or am I payed per visit?
 • Will I get paid for travel time?
 • Will I get paid for cancellations?
 • Is there dedicated time for paperwork? Billing? SOAP notes? Evaluation reports? Progress reports?
 • Do you take taxes out or am I responsible?
 • Is there a supply budget? What type of supplies do you offer?
 • Do I need to sign a noncompete clause?

Good luck finding that first job!

About

View all posts by

13 thoughts on “Looking for Your First SLP Job

 1. I’m gonna fwd this to several of my classmates who are 1st time jobseekers with no interview experience:) can you do a post on pros/cons of contracting companies? Or can we chat about em sometime? I keep hearing its a trap but I’m curious why/why not. Especially since you have experience with them

  1. I know for some teachers that the school hired through a temporary teacher/sub company were not hired by our school for a long term possition because the school would have to pay a significant finding fee to the organization. The person would have kept the job had it not been for this fee, but it was too much for the school to pay. Other than hearing that I have not worked for a contract company or know much else about them.

  2. ర వ గ ర : మ ద న ఝ గ ఉచ త సలహ అన న అన న క అన మ న ఇప ప డ 😉 న న ద వయస అన న న అన క డ , అ త మ త ర న అ దర ప డర ల , సబ బ ల వ డ యమనడ ల ల జ క క బ గ న అన ప స త న న .. మ ర మర న కళ ళక పర క ష ప డ త న న ర మ అన ప స త ద . ఎ త మ కప ఏస క ట మ త ర న క త ల ద ఏ ట ? ఇ ద క న న న మ ట గ క వ ళ ళ ల మర !! (మ వ య ఖ యన అత య త సరద గ త స క ట వచ చ న ప రత స ప దన ఇద )స జ త గ ర : “మన ప ర ణ మ” అన నద మ వ య ఖ యల కన ప చకప త , అసల ఇ క మ చ ప పక డ వ ళ ళ ప య ద న న . I give a damn to how people inrrpteet me. మ ర వ య ఖ య చద వ , అద నచ చకప య న న “ఫ ల గ ” క వ ల వ చ చ , న త అ త సరద ఉన న ద క ఎ త స త ష గ ఉ ద !! ఆ అన ద ల న ఈ వ య ఖ య!!మ అ దర క న న మహ అయ త ఓ మ డ న లల గ త ల స , క డల ల న టప ల వస త న న దగ గరన డ ! మ అ దర త ఈ ఉత తరప రత య త తర ల క డ అప పట న డ . క న న న గత ర డ ళ ళ గ త ల గ బ ల గ ల చద వ త న న న . వ య ఖ య న న చట చ ల తక క వ క న , చదవట న క , మ ఖ య గ బ ల గ ల చదవట న క న న క త త క ద . చద వ క, ఏ పట ట చ క వ ల ? ద న న మర చ ప వ ల అన న వ ట మ ద న క క న న ఖచ చ తమ న అభ ప ర య ల న న య . క న న స ర ల న న ర స ద ఆడ/ మగ క డ చ డన , ప ర గమన చన , ప ర ప ల ల క అసల వ ళ ళన , ఆ టప న న చద వ త న న త స ప , చద వ క ఆల చ స త న న త స ప , వ ర త న పర చయ . న క త చన వ ఏర పడ న , అద వ ర అక షర లత ట !! వ యక త గత స న హ ల గ మ ర త అడ డ క న గ న , అద పరమ వధ గ బ ల గ ల చదవన . ఇప ప డ న న ర స త న న ఆ త ర ఏ మ త ర మ రల ద . ఇక వయస స మ ద న కమ మ ట : “ఒక క స ర వ ర “వయస స ” త ల స క న న క.. ఆ టప ల అ తగ నచ చవ !! ;-)” న క అన చ ప పల ద . ఎవర క అన చ ప పల ద . వయస స ఎక క వ , తక క వ అన చ ప పల ద , ఏ వ ధ గ నచ చవ చ ప పల ద . మర ద క ర స న ?? న టప ల వ ర వ గ చద వ ఒకర , న వయస స త ల స క.. “అబ బ .. ఇప ప డ త నచ చట ల ద ” అన న త చ ప ప ర కన క. ఇద క వల ఒకర న త అన ద !! అ ద క .. ఒక క స ర అన అన న న గ న జ నరల జ చ యల ద . న కన అసల చ ప పల ద . ఒకవ ళ ఆ అభ ప ర యమ ఉ డ ట న న త “ఆక ట వ ” గ ఉ డడ కష ట . వయస స ల ల క క ట ట క వట త సర ప య ద . “వయస న బట ట , ర ప న న బట ట అభ మ న ల ఏర పడ డ న క ,టప ల నచ చడ న క మ మ స లబ ర ట ల క ద గ ! “- బ గ చ ప ప ర !! ప ప హ గ ల మనకనవసర , మనమ ట మనక త ల స న త వరక !! మ మ ట , న ద న !! ఇక ఈ వ య ఖ యన ఎల inrrpteet చ స క ట రన నద న న పట ట చ క న . అ ద క ఇక న న ద న గ ర చ ఏమ ర యన .మ ప ర ణ మ :-)

  3. న ల న ల బ ల గర ల , క ష ణక త ప ర క ల కల స త న న ర . వ ర ఛ య చ త ర ల చ ల స ర ల ప రచ ర తమయ య . ఈ వ యక త గత పర చయ ల , ఛ యచ త ర ప రచ రణ ప ఠక లప ప ద దగ ప రభ వ చ పల ద , ప ర ణ మ న మ నహ య స త . స జ త ఒక రహస య చ ప త -జ గ రత తగ వ న డ . ప ర ణ మ క బ ల గర వయస స ఎక క వయ త , ఆమ /అతన బ ల గ ప ఆసక త తగ గ త ద . న ఉచ త సలహ ఏమ ట , మ ర త స త ర స ప వ డ డ . మ వయస సడ గ త , 26 అన చ ప ప డ . ఎవర న మ ప పన చ స త , మ క చ న న వయస స ల న ప ళ లయ దన చ ప ప డ . ఇల చ స త మ అభ మ న ల తగ గ ప ర . ఆగస ట 17న ప రమద వన వ యక త గత సమ వ శ క వ ళ ల నప ప డ జ గ రత తల ప ట చ డ . మ ర ఎ త Young గ కన ప స త అ త hit. సమ వ శమయ య క, అవతలవ ర ప మ pre expectations, ఎక క వ ల క ట , న ర శ చ దర .

 2. I’d also ask about the average caseload numbers and professional development oppertunities or budget specifically for speech therapists. Asking about the number of SLP in the district/building/organization is also helpful information.

 3. Ask about: productivity requirements, specific equipment available for usage and how/if they seek to use an interdisciplinary team.

 4. One bit of advice I would give is anticipating having your own children. My private practice clinic hires mostly young ladies who have children and do not want the full time 5 days a week therapy job. They want more time with their young children. If you begin a therapy career at a job that requires 5 days a week and you fit your bills to that amount of money you may not have the opportunity in the future for the option of staying at home with your own children. In other words, if you do take that full time job save some money in order to provide yourself with more options in your future career. I have some more good tips and a podcast at http://www.startatherapypractice.com. I really enjoy working with therapists who want to make time for their own family and also want to work in their chosen profession a little because they tend to be much happier in their career and life in general.

 5. I was searching for SLP jobs but didn’t get good results. After searching a lot I found 2-3 reliable staffing Agencies such as Best of Staffing and Therapists Unlimited. They provide best Physical Therapy Jobs. You can also contact any one of them and find good opportunity for you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *